آموزش حرکت پارالل

آموزش حرکت پارالل

آموزش حرکت پارالل

حرکت پارالل – برای انجام این حرکت دو انتهای دو میله پارالل را می گیرید و در بالای آن به حالت کشیده قرار

می گیرید سپس آرنج ها را خم نموده و بدن را پائین می آورید تا حد ممکن خود را به داخل دو میله می برید بعد بدن را

بالا آورده و به حالت شروع حرکت قرار می گیرید برای انجام این حرکت بهتر است پاهای خودتان را روی هم قرار

داده و برای ایجاد مقاومت بیشتر وزنه ای بدور کمر خود ببندید . / منبع : کتاب زیبایی اندام