آموزش حرکت پشت بازو با دمبل نشسته

آموزش حرکت پشت بازو با دمبل نشسته

آموزش حرکت پشت بازو با دمبل نشسته

در انجام این حرکت روی یک چهارپایه می نشینید و یک دمبل بدست گرفته آن را در بالای بدن به طوری که آرنج

خمیدگی نداشته باشد نگاه می دارید از این حالت ساعد را بر روی بازو خم نموده و وزنه را پائین می آورید و به پشت

سر می رسانید بعد آن را بالا آورده و به وضع اول بر می گردانید مجددا وزنه را پائین آورده و به همین ترتیب حرکت

را ادامه می دهید . / منبع : کتاب زیبایی اندام