ارتقای توان سرشانه با راهنمایی قوی ترین مرد جهان

ارتقای توان سرشانه با راهنمایی قوی ترین مرد جهان

ارتقای توان سرشانه با راهنمایی قوی ترین مرد جهان

برایان شاو از مشهورترین چهره های رشته ی قوی ترین مردان است که از عنوان های خود در این رشته راضی نشده است . او سه بار رکورد قوی ترین مرد جهان را کسب کرده است و سال 2011 قهرمانی قوی ترین مردان آرنولد کلاسیک را کسب کرده است .

برایان شاو می گوید : هدف بعدی ام این است که برای سومین بار عنوان قوی ترین مرد جهان ( WSM) را به دست بیاورم اما در پس ذهنم می خوانم پنج با به این مهم برسم . برای پروش قدرتی که رکورد شکن باشد او چهار جلسه در هفته تمرین می کندکه در آن از تجهیزات سنتی باشگاه و همچنین ابزار قوی ترین مردان استفاده می کند . او می گوید تا سه چهار هفته مونده به مسابقه از ابزار های سنتی باشگاه زیاد استفاده می کنم اما بعد از آن بیشتر روی آیتک های مسابقه تمرکز می کنم . جالب است بدانید او در روز 8 تا 9 هزار کلیوکالری مصرف می کند که شامل دو یا سه وعده مکمل گینر است . او اینک تمرین سرشانه ی خود را معرفی کرده که با کمک آن پیشرفت زیادی به دست آورده است . در برنامه ی تمرینی سرشانه ی برایان شاو حرکتی به نام پرس کنده درخت است که اگر مسابقات قوی ترین مردان را دید باشید با آن آشنایی دارید .

برنامه تمرین سرشانه حرفه ای برایان شاو

پرس سرشانه هالتر 5 تا 6 ست با تکرار های 2 تا 5 تایی

پرس سرشانه دمبل نشسته 3 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

پرس سینه دست جمع روی زمین 3 تا 4 ست با تکرارهای 6 تا 8 تایی

پرس سینه دستگاه تناوبی 3 ست با تکرار هایی 10 تا 12 تایی

پشت بازو میله EZ 3 تا 4 ست با تکرار هایی 8 تا 12 تایی

پشت بازو سیمکش تکی پشت گردن 3 ست با تکرارهای 8 تا 12 تایی

نکته : برنامه ای را که مشاهده می کنید را به مدت 4 الی 6 هفته دنبال کنید به شرطی که هفته ای یک بار آن را انجام دهید . در تمرین پرس سرشانه هر چقدر نیاز دارید استراحت کنید اما در سایر حرکت ها دو دقیقه کافی است .

منبع : روزنامه بشیر