برنامه ی تمرینات بدنسازی شان ری
برنامه ی تمرینات بدنسازی شان ری

تمرینات بدنسازی شان ری

برنامه ی تمرینات بدنسازی شان ری

شان ری نامی شناخته شده در دنیای حرفه ای بدنسازی است و تصویر او در بسیاری از باشگاه های بدنسازی

به نمایش درآمده است . در این مقاله برنامه ی کامل تمرینی شان ری در طول هفته را برای شما قرار داده ایم

تا متوجه شوید بدنسازان حرفه ای به چه فرمی تمرین می کنند و چگونه به حجم عضلانی بالا و بدن تفکیک

شده دست می یابند. شیوه ی تمرینی شان ری در این برنامه به صورت تفکیک شده به عضلات هر قسمت

نمایش پیدا کرده تا شما بهتر متوجه شوید که هر عضله چگونه تمرین می بیند .

تمرین روزها
سینه ، جلو بازو روز اول
پاها روز دوم
استراحت روز سوم
زیر بغل و پشت روز چهارم
سرشانه و پشت بازو روز پنجم
استراحت روز ششم

سینه

حركت تكرار ست
پرس بالا سینه با هالتر 8 – 4 4 – 3
قفسه سینه با دمبل یا پروانه 8 – 4 4 – 3
پرس سینه تخت 8 – 4 4 – 3

جلو بازو

حركت تكرار ست
جلو بازو با هالتر 8 – 4 4 – 3
جلوبازو با دمبل تک تک 8 – 4 4 – 3
جلو بازو تمرکزی 8 – 4 4 – 3

جلو ران

حركت تكرار ست
اسکوات 8 – 4 4 – 3
پرس پا خوابیده 8 – 4 4 – 3
جلو ران با دستگاه 8 – 4 4 – 3

پشت ران

حركت تكرار ست
لیفت پشت ران با هالتر 8 – 4 4 – 3
پشت ران تک پا 8 – 4 4 – 3
پشت ران خوابیده با دستگاه 8 – 4 4 – 3

زیر بغل (قسمت بالائی)

حركت تكرار ست
زیر بغل با کابل از پشت 8 – 6 4 – 3
بارفیکس دست باز 8 – 6 4 – 3
زیر بغل با کابل از جلو 8 – 6 4 – 3
زیر بغل با دستگاه(یتس) 8 – 6 4 – 3

زیر بغل (قسمت پائینی)

حركت تكرار ست
پاروئی با هالتر 8 – 6 4 – 3
تی بار رو 8 – 6 4 – 3
روئنیگ 8 – 6 4 – 3

سر شانه

حركت تكرار ست
پرس سرشانه از پشت با هالتر 8 – 4 4 – 3
نشر از جانب 8 – 4 4 – 3
نشر خم 8 – 4 4 – 3

تراپز

حركت تكرار ست
شراگ با هالتر 8 – 4 3
شراگ با دمبل 8 – 4 2
شراگ با دستگاه 8 – 4 3

پشت بازو

حركت تكرار ست
پشت بازو با هالتر خوابیده 8 – 4 3
پشت بازو پرسی با کابل 8 – 4 3
پشت بازو تک سیم معکوس 8 – 4 3

مرجع : http://www.sadeghsalamy.com