تاسیس انجمن بدنسازی ورزش ایران

تاسیس انجمن بدنسازی ورزش ایران

تاسیس انجمن بدنسازی ورزش ایران

موسس انجمن بدنسازی ایران از تاسیس این انجمن به زودی خبرداد .

 دکتر مرتضی بهرامی نژاد در گفت و گو با ایسنادرباره ی اهداف این سازمان گفت :

در تمام کشور های حرفه ای و پیشرفته در این انجمن ها به پرورش و تربیت مربی

 های بدنساز در تمام رشته می پردازند و در ایران خلاء همچین انجمنی احساس می شد . پس با توج به چنین نیازی و به

 منظور یکپارچه سازی مربیان بدنساز در تمامی رشته ها و حمایت از اساتید علمی حاذق در رشته ی بدنسازی تصمیم

 گرفتیم تا این انجمن را در ایران تاسیس کنیم تا بحث گزینش مربیان بدنساز در باشگاه ها و تیم های ورزشی از حالت

 سلیقه ای بودن خراج و شکل یکپارچه ای به خود بگیرد.