شیوه ی تمرینی آکسفورد

شیوه ی تمرینی آکسفورد

شیوه ی تمرینی آکسفورد

راه های و مدل های مختلفی برای تمرین و تقویت عضلات وحود دارد که هر فرد به اقتضای ورزش مورد علاقه خود به

انجام انها می پردازد . ما در این مقاله به شرح و شیوه ی اجرای مدل تمرینی آکسفورد می پردازیم .  با خواندن این

مقاله با روش اجرای برنامه ی آکسفورد به طور کامل آشنا می شوید و هم چنین نحوه ی اجرای این روش تمرینی

برای شما قرار داده شده است . امیدواریم این مقاله برای شما مفید و کاربردی باشد .

روش اجرای برنامه

روش آکسفورد در مرحله اول ورزشکار 10 بار حرکت را با 10 RMs انجام می دهد. در مراحل بعدی 10 تکرار ثابت است ولی در هر مرحله 500 گرم از وزنه مرحله قبل کمتر خواهد شد . به همین منوال تا مرحله آخر تمرین را ادامه می دهیم .در هر یک از مراحل بعدی روش آکسفورد که 10 مرحله است نیم کیلو از 10RMs کم می شود.

نکات :

اگر میزان 10 RMs برای فردی کمتر از 5 کیلوگرم باشد به جای نیم کیلوگرم کاهش , یک چهارم کیلوگرم از 10RMs کم می شود.
.RMs عبارت است از انجام حرکتی علیه مقاومت حداکثر که فرد بتواند 10 مرتبه از آن حرکت را در دامنه کامل مفصل انجام دهد .

نحوه اجرا

مرجع : www.fitnessonline.ir