علائمی از تمرین کمتر از مقدار لازم در رشته بدنسازی

علائمی از تمرین کمتر از مقدار لازم در رشته بدنسازی

علائمی از تمرین کمتر از مقدار لازم در رشته بدنسازی
در بعضی موارد ممکن است عکس حالت فوق اتفاق افتد یعنی شخص عضلات خویش را کمتر از مقداری که به خوبی
توانایی تحمل آن را دارد

به کار انداخته و تمرین می دهد یعنی به عللی که در عده ای به جهت راحت طلبی آن ها
می باشد حرکات را دفعات کمتری تکرار نموده و یا وزنه ای سبک تر از آنچه که به خوبی قادر به کار بردن آن می باشد
بکار برده و حرکات کمتری برای هر قسمت بدن انجام داده و غیره .
نشانه هایی که در این طرز تمرین مشاهده می شود به این صورت است :
1 – دو تکرار آخر از هر حرکت به راحتی و بدون مصرف انرژی و تقلای بیشتری انجام می شود .
2 – پس از اتمام برنامه سفتی و کوفتگی مختصری در عضلان احساس نمی شود .
3 – پس از اتمام تمریناتی نظیر اسکات و ددلیفت تغییری در وضع نفس حاصل نشده و تقریبا به وضع عادی شروع
حرکت باقی می ماند .
4 – پس از اتمام هر حرکت و به طور کلی در جلسه تمرین عضلات برآمده به نظر نمی رسد و چندان تغییری در
حجمشان مشاهده نمی شود .
5 – پس از پایان برنامه احساس خستگی در عضلات و به طور کلی در بدن خیلی مختصر می باشد .
به طور کلی اکثر در این موارد علت از سبکی برنامه می باشد که باید آن را تغییر داد و برنامه کامل تر و سنگین تری را
آغاز نمو د .